لیست تمامی رنک های خریداری شده همراه با اطلاعات

نام بازیکن رنک زمان خریدن زمان انقضا زمان باقی مانده

noor_fire
Vip۲۰:۴۲:۲۹    ۱۳۹۷/۰۴/۲۸۲۰:۴۲:۲۹    ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
2
روز و
17
ساعت و
39
دقیقه و
48
ثانیه باقی مانده است

stormedturnip79
Vip۱۹:۴۲:۴۸    ۱۳۹۷/۰۵/۱۷۱۹:۴۲:۴۸    ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
22
روز و
16
ساعت و
40
دقیقه و
7
ثانیه باقی مانده است

trapmusic
Vip۱۵:۲۹:۲۳    ۱۳۹۷/۰۵/۰۹۱۵:۲۹:۲۳    ۱۳۹۷/۰۶/۰۸
14
روز و
12
ساعت و
26
دقیقه و
42
ثانیه باقی مانده است

mahannazari
Baron۲۳:۳۳:۳۰    ۱۳۹۷/۰۵/۰۴۲۳:۳۳:۳۰    ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
9
روز و
20
ساعت و
30
دقیقه و
49
ثانیه باقی مانده است

yashar1386
God۱۹:۵۴:۳۶    ۱۳۹۷/۰۵/۱۸۱۹:۵۴:۳۶    ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
23
روز و
16
ساعت و
51
دقیقه و
55
ثانیه باقی مانده است

parismah2
God۱۰:۰۰:۴۸    ۱۳۹۷/۰۴/۲۹۱۰:۰۰:۴۸    ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
3
روز و
6
ساعت و
58
دقیقه و
7
ثانیه باقی مانده است

sina2
King۱۲:۱۷:۴۷    ۱۳۹۷/۰۴/۲۸۱۲:۱۷:۴۷    ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
2
روز و
9
ساعت و
15
دقیقه و
6
ثانیه باقی مانده است

alikie
Baron۲۰:۳۰:۱۸    ۱۳۹۷/۰۵/۲۲۲۰:۳۰:۱۸    ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
27
روز و
17
ساعت و
27
دقیقه و
37
ثانیه باقی مانده است

lolshparsa
God۱۲:۲۳:۲۰    ۱۳۹۷/۰۴/۲۸۱۲:۲۳:۲۰    ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
2
روز و
9
ساعت و
20
دقیقه و
39
ثانیه باقی مانده است

mahdialam123456
Vip۱۲:۵۵:۲۷    ۱۳۹۷/۰۵/۰۴۱۲:۵۵:۲۷    ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
9
روز و
9
ساعت و
52
دقیقه و
46
ثانیه باقی مانده است

xxxsaeidxxxpudge
God۱۳:۰۰:۵۱    ۱۳۹۷/۰۴/۲۹۱۳:۰۰:۵۱    ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
3
روز و
9
ساعت و
58
دقیقه و
10
ثانیه باقی مانده است

hosein_erish
Vip۱۵:۰۹:۲۹    ۱۳۹۷/۰۵/۰۹۱۵:۰۹:۲۹    ۱۳۹۷/۰۶/۰۸
14
روز و
12
ساعت و
6
دقیقه و
48
ثانیه باقی مانده است

amirali_dh
God۰۵:۵۲:۱۹    ۱۳۹۷/۰۵/۱۷۰۵:۵۲:۱۹    ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
22
روز و
2
ساعت و
49
دقیقه و
38
ثانیه باقی مانده است

manam
King۲۱:۲۴:۳۸    ۱۳۹۷/۰۵/۲۴۲۱:۲۴:۳۸    ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
29
روز و
18
ساعت و
21
دقیقه و
57
ثانیه باقی مانده است

mr_master
Baron۱۵:۴۵:۵۴    ۱۳۹۷/۰۴/۲۹۱۵:۴۵:۵۴    ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
3
روز و
12
ساعت و
43
دقیقه و
13
ثانیه باقی مانده است

enderboy78
Vip۱۴:۵۵:۴۰    ۱۳۹۷/۰۴/۲۸۱۴:۵۵:۴۰    ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
2
روز و
11
ساعت و
52
دقیقه و
59
ثانیه باقی مانده است

merajkiller81
Baron۱۸:۵۵:۱۲    ۱۳۹۷/۰۴/۲۸۱۸:۵۵:۱۲    ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
2
روز و
15
ساعت و
52
دقیقه و
31
ثانیه باقی مانده است

parsapcgamer
Baron۱۰:۳۵:۲۶    ۱۳۹۷/۰۴/۲۹۱۰:۳۵:۲۶    ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
3
روز و
7
ساعت و
32
دقیقه و
45
ثانیه باقی مانده است

mahdi_15
Baron۲۱:۴۳:۳۰    ۱۳۹۷/۰۴/۳۱۲۱:۴۳:۳۰    ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
5
روز و
18
ساعت و
40
دقیقه و
49
ثانیه باقی مانده است

dark_life
God۰۱:۲۳:۴۴    ۱۳۹۷/۰۵/۰۱۰۱:۲۳:۴۴    ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
5
روز و
22
ساعت و
21
دقیقه و
3
ثانیه باقی مانده است

amir2211
Vip۱۳:۵۷:۵۳    ۱۳۹۷/۰۵/۰۱۱۳:۵۷:۵۳    ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
6
روز و
10
ساعت و
55
دقیقه و
12
ثانیه باقی مانده است

aether
Vip۰۵:۰۱:۵۱    ۱۳۹۷/۰۵/۰۴۰۵:۰۱:۵۱    ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
9
روز و
1
ساعت و
59
دقیقه و
10
ثانیه باقی مانده است

mmdwil
Vip۰۵:۰۹:۴۸    ۱۳۹۷/۰۵/۰۴۰۵:۰۹:۴۸    ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
9
روز و
2
ساعت و
7
دقیقه و
7
ثانیه باقی مانده است

shh2
Vip۱۸:۱۸:۴۸    ۱۳۹۷/۰۵/۰۴۱۸:۱۸:۴۸    ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
9
روز و
15
ساعت و
16
دقیقه و
7
ثانیه باقی مانده است

barbod84
God۱۷:۴۲:۱۲    ۱۳۹۷/۰۵/۰۶۱۷:۴۲:۱۲    ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
11
روز و
14
ساعت و
39
دقیقه و
31
ثانیه باقی مانده است

ecrazyg1
Vip۲۳:۴۴:۵۳    ۱۳۹۷/۰۵/۰۶۲۳:۴۴:۵۳    ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
11
روز و
20
ساعت و
42
دقیقه و
12
ثانیه باقی مانده است

alirezagamer
Vip۱۰:۵۵:۵۹    ۱۳۹۷/۰۵/۰۷۱۰:۵۵:۵۹    ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
12
روز و
7
ساعت و
53
دقیقه و
18
ثانیه باقی مانده است

kawaiii_potato0o
Vip۲۰:۳۴:۴۹    ۱۳۹۷/۰۵/۰۸۲۰:۳۴:۴۹    ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
13
روز و
17
ساعت و
32
دقیقه و
8
ثانیه باقی مانده است

alihacker2
Baron۱۳:۲۶:۰۸    ۱۳۹۷/۰۵/۰۹۱۳:۲۶:۰۸    ۱۳۹۷/۰۶/۰۸
14
روز و
10
ساعت و
23
دقیقه و
27
ثانیه باقی مانده است

ariozon
Baron۰۰:۵۹:۳۱    ۱۳۹۷/۰۵/۱۱۰۰:۵۹:۳۱    ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
15
روز و
21
ساعت و
56
دقیقه و
50
ثانیه باقی مانده است

mohammad_ha7735
Vip۰۱:۵۶:۱۴    ۱۳۹۷/۰۵/۱۴۰۱:۵۶:۱۴    ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
18
روز و
22
ساعت و
53
دقیقه و
33
ثانیه باقی مانده است

farnam1383
King۱۶:۰۱:۳۱    ۱۳۹۷/۰۵/۱۵۱۶:۰۱:۳۱    ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
20
روز و
12
ساعت و
58
دقیقه و
50
ثانیه باقی مانده است

mahdi838
God۲۰:۱۵:۲۵    ۱۳۹۷/۰۵/۱۷۲۰:۱۵:۲۵    ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
22
روز و
17
ساعت و
12
دقیقه و
44
ثانیه باقی مانده است

javadminer
God۲۳:۲۰:۵۱    ۱۳۹۷/۰۵/۱۹۲۳:۲۰:۵۱    ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
24
روز و
20
ساعت و
18
دقیقه و
10
ثانیه باقی مانده است

amoobh
God۱۶:۰۲:۰۳    ۱۳۹۷/۰۵/۲۰۱۶:۰۲:۰۳    ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
25
روز و
12
ساعت و
59
دقیقه و
22
ثانیه باقی مانده است

nerodev
Vip۱۸:۵۳:۳۳    ۱۳۹۷/۰۵/۲۰۱۸:۵۳:۳۳    ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
25
روز و
15
ساعت و
50
دقیقه و
52
ثانیه باقی مانده است

xxshadowmetixx
God۲۱:۱۹:۴۱    ۱۳۹۷/۰۵/۲۱۲۱:۱۹:۴۱    ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
26
روز و
18
ساعت و
17
دقیقه و
0
ثانیه باقی مانده است

xxshadowmammdxx
God۲۱:۵۴:۰۴    ۱۳۹۷/۰۵/۲۱۲۱:۵۴:۰۴    ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
26
روز و
18
ساعت و
51
دقیقه و
23
ثانیه باقی مانده است

amirchamani
Vip۱۱:۴۱:۴۳    ۱۳۹۷/۰۵/۲۲۱۱:۴۱:۴۳    ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
27
روز و
8
ساعت و
39
دقیقه و
2
ثانیه باقی مانده است

aryaarena2
Baron۱۲:۳۷:۳۵    ۱۳۹۷/۰۵/۲۲۱۲:۳۷:۳۵    ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
27
روز و
9
ساعت و
34
دقیقه و
54
ثانیه باقی مانده است

king_amir135
Vip۱۲:۰۰:۳۹    ۱۳۹۷/۰۵/۲۳۱۲:۰۰:۳۹    ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
28
روز و
8
ساعت و
57
دقیقه و
58
ثانیه باقی مانده است

x_zit_safi
Baron۱۲:۰۸:۰۵    ۱۳۹۷/۰۵/۲۳۱۲:۰۸:۰۵    ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
28
روز و
9
ساعت و
5
دقیقه و
24
ثانیه باقی مانده است

entityhaa_303
Vip۱۳:۲۱:۲۴    ۱۳۹۷/۰۵/۲۳۱۳:۲۱:۲۴    ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
28
روز و
10
ساعت و
18
دقیقه و
43
ثانیه باقی مانده است

sajjad_entity303
Baron۱۵:۵۱:۰۱    ۱۳۹۷/۰۵/۲۳۱۵:۵۱:۰۱    ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
28
روز و
12
ساعت و
48
دقیقه و
20
ثانیه باقی مانده است

entyti_404_h
Vip۱۱:۰۹:۴۴    ۱۳۹۷/۰۵/۲۴۱۱:۰۹:۴۴    ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
29
روز و
8
ساعت و
7
دقیقه و
3
ثانیه باقی مانده است

killerman
Vip۲۱:۱۰:۴۵    ۱۳۹۷/۰۵/۲۴۲۱:۱۰:۴۵    ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
29
روز و
18
ساعت و
8
دقیقه و
4
ثانیه باقی مانده است

آمارگیر وبلاگ